De wijkgemeente

De Bijbel als het Woord van God, is voor onze wijkgemeente de basis voor het geloof in God waarbij het belijden van het geloof, zoals verwoord in de belijdenisgeschriften, centraal staat. De belijdenisgeschriften geven een samenvatting van de Bijbel, waar onze wijkgemeente van harte mee kan instemmen en zich daarmee kenmerkt als een confessionele wijkgemeente. De wijkgemeente stelt zich ten doel de boodschap die uit Gods Woord spreekt uit te dragen aan en te beleven met de gemeente. Allereerst in de zondagse eredienst, waarbij de lof van God, de voorbede en de verkondiging in het middelpunt staan en waar de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Ook door andere activiteiten willen we leren uit het Woord van God en het gemeente-zijn stimuleren.

De erediensten

De zondagse erediensten worden gehouden in de Pauluskerk, ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 19.00 uur. Eenmaal per jaar wordt een speciale kerkdienst gehouden waarin de kinderen en leerkrachten van afwisselend één van de twee christelijke basisscholen in onze wijk medewerking verlenen. Daarnaast worden regelmatig gedurende het jaar in de avond jongeren- en zangdiensten gehouden. Er zijn regelmatig nevendiensten speciaal voor autistische kinderen.

Gemeenteopbouw

Gemeenteopbouw vindt plaats door het pastoraat, huisbezoek, gesprekskringen, catechisaties, jeugdclubs en gemeente-avonden. Elk jaar wordt een jaarthema gekozen, dat op gezette tijden en bij verschillende gelegenheden wordt behandeld. Hierbij valt te denken aan kerkdiensten en gemeente-avonden. In de meest recente jaren werden de thema’s Geloof, Hoop en Liefde gebruikt. De kerkenraad van de wijkgemeente Pauluskerk voelt zich sterk betrokken bij het wel en wee van de gemeenteleden. Een ieder mag zich thuis voelen, in de verbondenheid met de Here Jezus Christus. Als één Gemeente willen we, jong en oud, ook als nieuw gemeentelid, de warmte en liefde ervaren die wij van God mogen ontvangen. Zij hecht daarom veel waarde aan de onderlinge ontmoeting van de gemeenteleden. Daarom is er gelegenheid om vrijwel elke zondag na de ochtenddienst met elkaar koffie te drinken. Hiermee hoopt de kerkenraad niet alleen de onderlinge band tussen de gemeenteleden te verstevigen maar ook om contact te krijgen met gemeenteleden die zich sinds kort in onze gemeente hebben gevestigd. Zij worden dan ook in het bijzonder hiervoor uitgenodigd.

Activiteiten

Een andere gelegenheid die de kerkenraad de gemeente aanbiedt om het onderlinge contact te onderhouden en te bevorderen zijn de open ontmoetingsochtenden die tweemaal per jaar worden gehouden. De gemeenteleden komen bijeen voor onderling gesprek aan de hand van een inleiding over een thema of onderwerp en voor een gezamenlijke maaltijd zoals het paasontbijt. Daarnaast zijn er diverse groeigroepen en gesprekskringen (ook voor ouderen) actief. Speciaal voor de jongeren wordt naast de al genoemde activiteiten in samenwerking met andere wijken elk jaar een drukbezochte vakantiebijbelweek georganiseerd met de Pauluskerk als thuisbasis. Er zijn kinderclubs die op dit moment gelukkig weer groeien in het aantal bezoekers. Er is een actieve groep die bezoekwerk doet bij de grote groep ouderen. Onder de wijkgemeente vallen een aantal complexen waar met name ouderen wonen. De aandachtsgebieden van de kerkenraadsleden zijn voor een belangrijk deel thematisch verdeeld. Zo zijn er ouderlingen met als aandachtsgebied ouderen, jeugd, missie, gemeenteopbouw of pastoraat in de wijk.

Diaconie en missie

De diaconale werkzaamheden van de wijkgemeente vinden in hoofdzaak plaats binnen de clusters waarin alle wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Gouda en de Gereformeerde Kerk te Gouda samenwerken. Deze clusters omvatten thans: Jeugddiaconaat, Seniorendiaconaat en Welzijn, Rijkdom en Armoede/Ondersteuningen, Werelddiaconaat en Multiculturele samenleving. Daarnaast omvatten wijkgebonden diaconale werkzaamheden naast die welke door de Kerkorde worden voorgeschreven onder meer de zondagse bloemengroet aan gemeenteleden bij ziekte, overlijden, geboorte, jubileum of ter bemoediging. Vanuit de wijkgemeente zijn naar twee plekken op de wereld gemeenteleden uitgezonden, te weten Nepal en Sierra Leone.

De kerk Gouda breed

De Pauluskerkgemeente is deel van de Hervormde Gemeente te Gouda. Deze gemeente omvat een viertal Hervormde wijkgemeenten (Oostpoortgemeente, St.Janskerkgemeente A, St. Janskerkgemeente B en Pauluskerk-gemeente) en daarnaast een tweetal gemeenten die gefedereerd zijn met wijkgemeenten van de Gereformeerde Kerk te Gouda (Ontmoetingskerkgemeente en Westerkerkgemeente). De Pauluskerkgemeente heeft daarin een confessionele signatuur. Op dit moment wordt nagedacht over een mogelijke fusie tussen de gereformeerde en hervormde algemene kerkenraad. Daardoor zal de gereformeerde wijkgemeente De Veste als zevende wijkgemeente worden toegevoegd. Met de Oostpoort samen worden in de lijdensweek de paasvespers georganiseerd.

Het aantal ingeschreven gemeenteleden bedraagt per 1 juli 2013 8737, als volgt verdeeld:

  • Oostpoortgemeente 1774
  • St. Janskerkgemeente A 1709
  • St. Janskerkgemeente B 1724
  • Pauluskerkgemeente 1364
  • Ontmoetingskerkgemeente 1255
  • Westerkerkgemeente 899

 

Voor wat betreft de Pauluskerkg emeente is de leeftijdsopb ouw naar soort van lidmaatscha p als volgt (in %):

Leeftijdscategorie Doopleden Belijdende leden Overige leden Totaal
0 – < 10 3,4% 0,0% 0,0% 3,4%
10 – < 20 4,3% 0,1% 0,5% 4,9%
20 – < 30 4,8% 1,6% 1,5% 7,9%
30 – < 40 3,7% 2,1% 1,8% 7,6%
40 – < 50 6,7% 2,4% 2,3% 11,4%
50 – < 60 5,9% 7,2% 2,3% 15,4%
60 – < 70 9,0% 9,2% 2,8% 21,0%
70 – < 80 4,3% 9,4% 1,8% 15,5%
80 – < 90 2,4% 7,8% 0,9% 11,1%
90 – < 100 0,3% 1,2% 0,3% 1,8%
> 100 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
  44,8% 41,1% 14,3% 100,2%