Preekarchief

110 of 206 items

Preek over Handelingen 2:8 op zondagmorgen 31 mei 2020 Pinksteren (online-dienst)

orgelspel     1)  ‘Komm Heilger Geist, Herre Gott’ (Liedboek 240) van Dietrich Buxtehude 2) Komm Schöpfer, Heiliger Geist (Liedboek 239) van Johann Sebastian Bach stil gebed votum en groet openingstekst         De Here God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten […]

Preek over Psalm 47:6 op donderdag 21 mei 2020 in de Oostpoort (gezamenlijke online-dienst op Hemelvaartsdag)

zingen                       Kroon Hem met gouden kroon  stil gebed votum en groet aanvangstekst        In Zijn afscheidswoorden zei de Here Jezus tegen zijn discipelen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ (Matteüs 28:18) zingen           afwisselend Psalm 47:1 (Oude Berijming), Opwekking 359:1, Psalm 47:3 (Oude Berijming) en Opwekking 359:2 gebed om de […]

Preek over Genesis 32:23-33 op zondagmorgen 17 mei 2020 (online-dienst)

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Al in de moederschoot heeft Jakob zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een engel en overwon; onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Betel vond God hem, daar sprak hij al tot […]

Preek over Filippenzen 2:12b,13 op zondagmorgen 10 mei 2020 (online-dienst)

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de ​zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op ​Jezus, de grondlegger en […]

Preek over Johannes 20:19-23 (Lockdown) op zondagmorgen 19 april 2020 (online-Jongerendienst)

welkom stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Want Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, opdat we bij Christus horen.’ (Efeze 1:3) zingen           Opwekking 701 Gebed om zegen geloofsbelijdenis    met vraag en antwoord 59-61 […]

Preek over Johannes 20:11-18 op zondagmorgen 12 april (online-Paasdienst)

inleidend orgel- en trompetspel   Daar juicht een toon welkom en mededelingen door ouderling van dienst  stil gebed votum en groet zingen Paaslied in Coronatijd (op melodie van ‘De ware kerk des Heren’ (Gezang 303) Dit is een vreemde Pasen, zo anders dan voorheen: we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen. Met iedereen op afstand, ook […]

Preek over Johannes 19:5b op 10 april 2020 (online-viering op Goede Vrijdag)

Orgelspel  Stil gebed Votum en groet Openingstekst        ‘Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ​ziekte​ vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op […]

Vesper op donderdagavond 9 april 2020 (online-viering in de Stille Week)

Welkom Stil gebed  Votum en Groet Aanvangstekst:   ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.’ (Psalm 62: 2,3) Woorden van Bonhoeffer:          Door goede machten wonderbaar geborgen Wachten wij rustig, wat ons lot […]

Vesper op dinsdagavond 7 april 2020 (online-viering in de Stille Week)

Votum en Groet Aanvangstekst:    ‘Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,                          verberg Uw gelaat niet voor mij, wijs Uw dienaar niet […]