Sinds 2015 bestaat er in onze gemeente een liturgiecommissie. Deze commissie bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden (al dan niet ambtsdrager). Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een afspiegeling van de gemeente, qua breedte en veelkleurigheid.

In het beleidsplan van onze gemeente valt te lezen:

De kerkdienst is bij uitstek de plaats van een werkelijke ontmoeting: tussen de Here God en ons. God spreekt, groet, zegent en wij mogen antwoorden in lied, gebed en gaven. Daarnaast ontmoeten we ook elkaar als volk van God, als zijn huisgezin. Dit besef zal iedere kerkdienst kostbaar en van grote betekenis moeten maken. Dit besef zal ook geleerd moeten worden.  In de kerkdienst zullen mensen zich gekend en herkend moeten weten. Ze worden er toegerust om in de komende week in het dagelijks leven discipel van Jezus Christus te zijn. 
Tegelijk hopen we ook op gasten en zoekers in onze diensten. Dit vraagt om helderheid en toegankelijkheid qua verwoording en verklanking, als ook om een open en warme sfeer, voor, tijdens en na de dienst.

De kerkdienst zal ook toegankelijk moeten zijn voor jong en oud. Hij heeft dus een zgn. ‘inclusief karakter’, d.w.z. het overgrote deel van de kerkgangers moet er zich in thuis voelen. De betrokkenheid van kinderen en jongeren kan vergroot worden door het ‘kindermoment’ in de dienst en door het gebruik – waar nodig – van audiovisuele middelen (beamer).

We leggen in de liturgie de nadruk op de Psalmen en Gezangen uit het Liedboek, begeleid op het orgel.  Er zal ook ruimte zijn voor andersoortige liederen en begeleiding door andere instrumenten.

Voor deze doelen willen we ons graag inzetten. De liturgiecommissie beoogt een klankbord en adviesraad voor de kerkenraad te zijn, die nadenkt over de inhoud en de vormgeving van de kerkdiensten, en over alles wat daarbij komt kijken. Hierbij valt ook te denken aan de ondersteuning via het combo, de beamer en (sinds dit jaar) ook de video-streaming.

Regelmatig houden we de liturgie en de kerkdiensten tegen het licht en komen met voorstellen naar de kerkenraad. De kerkenraad besluit over deze voorstellen.

Mocht u/jij iets van de kerkdienst(en) en de liturgie vinden, laat het ons gerust weten. We staan altijd open voor reacties en ideeën.

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar gemeenteleden die deze liturgiecommissie willen versterken. De commissie komt zo’n 6x per jaar samen.

Kees van den Berg, Anne-Rieke Zandbergen-Bezemer, Lydia van den Brink, Martijn Jacobs, Freek Groenewoud en Marius van Rouwendal