Vanavond is de voorganger ds. J. de Jong uit Pijnacker en de organist is de heer A. Koster.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

De collecte bij de uitgang is voor de wijkkas. Twee maal per jaar is de opbrengst van de deurcollecte van de Pauluskerk geheel bestemd voor de wijkkas van wijkgemeente Pauluskerk. Vanuit de wijkkas worden specifieke wijkgerichte uitgaven betaald. Het gaat hier o.a. om de wekelijkse bloemengroet, bezoekwerk, zondagsbrief, liturgieën bij speciale diensten, Paaskaars, Gemeentegroeigroepen, vorming en opleiding van ouderlingen en catechisanten, speciale activiteiten zoals Startzondag en verder worden hieruit de kosten van het koffiedrinken na de dienst betaald. De kerkenraad is gelukkig met de toenemende belangstelling voor het koffiedrinken (het is immers een ideale gelegenheid voor onderlinge ontmoeting!). De keerzijde is dat meer geld is benodigd. Hopelijk wilt u ons wijkwerk actief steunen met uw bijdrage. U kunt een bijdrage ook rechtstreeks overmaken op de bankrekening van de wijkkas.