In de ochtenddienst gaat ds. D. Verboom uit Rijnsburg voor. Er is dan geen gemeentezang. De liederen zijn gekozen uit uitvoeringen van Nederland Zingt; deze worden vertoond tijdens de kerkdienst. Organist is de heer J.W. Dannenberg, die in- en uitleidend orgelspel en meditatief orgelspel na de preek zal verzorgen.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor financiële hulp aan gemeenteleden. Het gaat hierbij om diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Er is ook een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen/luisteren:  psalm 63: 1, 2, 3
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Numeri 13: 32 – 14: 4 & 26-30 en Hebreeën 4: 6b-16
 • Verkondiging: rust in je hart en sabbatsrust
 • Meditatief orgelspel / Collectemoment
 • Zingen/luisteren:  Eén naam is onze hope
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil persoonlijk gebed en het Onze Vader
 • Zingen/luisteren: Ik bouw op U
 • Zegen
 • Orgelspel