Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Dit zal, zoals eerder gemeld, lopend gebeuren. Brood en wijn worden uitgereikt door de dominee en de diaken. Natuurlijk worden hierbij de hygiënische richtlijnen in acht genomen. In zowel de ochtend- als avonddienst gaat onze eigen predikant ds. Kees van den Berg voor. De organist is in de ochtenddienst de heer N. Roggeveen en het combo zal spelen. In de verkondiging staat 1 Korinthe 13 centraal, het loflied op de liefde.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Het avondmaal

Zoals u weet kunnen onze kerkdiensten weer bezocht worden door kerkgangers. Ook dan blijft de anderhalve meter-maatregel bindend. De eerste zondag in juli – 5 juli om precies te zijn – staat in ons rooster als avondmaalszondag. Als kerkenraad hebben we besloten om op deze zondag het Heilig Avondmaal te vieren. Als gelovigen leven we immers van Woord en Sacrament. Vervolgens spraken we over de manier waarop we het avondmaal kunnen vieren. Om gezondheidsredenen leek het ons niet raadzaam om de viering aan tafel te laten plaatsvinden. Daarom is er besloten om er, gezien de huidige omstandigheden, een lopende viering van te maken. Hierbij kunnen de gemeenteleden die meevieren, naar voren komen (ook weer op anderhalve meter van elkaar) om daar het brood en de wijn (of druivensap) te ontvangen. Brood en wijn/druivensap worden van tevoren klaargemaakt en op hygiënische wijze aangereikt.

We beseffen dat deze vorm voor ons in de Pauluskerk vreemd is, maar ‘nood breekt wet’. Bovendien werd deze vorm vanaf het begin van de Reformatie gebruikt in verschillende gemeenten, met name in de vluchtelingengemeenten. Deze gemeenten wisten van nood en crisis. Op een andere wijze kennen wij die nu ook. Daarom past deze vorm misschien nu wel extra… In de avonddienst is er de voortzetting van de viering van het avondmaal voor andere gemeenteleden. Ook dan is er een lopende viering, maar dan aan het begin van de dienst op het moment dat in de avonddienst altijd het avondmaal wordt gevierd. Voor hen die niet in de kerk kunnen zijn, bestaat de mogelijkheid om thuis mee te vieren. Dit kan op geestelijke wijze, maar ook door zelf brood en wijn te nuttigen, op het moment dat de gemeente in de kerk het viert. Deze wijze werd rond de viering op Goede Vrijdag j.l. al voorgesteld en gepraktiseerd. We zien uit naar gezegende avondmaalsvieringen.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie/Actie Vakantietas, www.kerkinactie.nl/vakantietas. Kinderen die opgroeien in armoede in Nederland worden in deze tijd van coronacrisis extra getroffen. Ze hebben thuis vaak niet de middelen om hun schoolwerk goed te doen. Niet naar school gaan betekent je vriendjes en vriendinnetjes moeten missen. Op vakantie gaan in de zomer zat er voor hen al niet in. Juist nu kunnen deze kinderen een verrassing goed gebruiken.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Zingen Evangelische Liedbundel 226 Heer, ik kom tot U
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing 1 Korinthe 13 – Tekstlezing ‘Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ (1 Korinthe 13:7)
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over Evangelische Liedbundel 119 Liefde was het, onuitputt’lijk
 • Collectemoment
 • Zingen Evangelische Liedbundel 119 Liefde was het, onuitputt’lijk
 • Lezing avondmaalsformulier, gebed en nodiging
 • Viering Heilig Avondmaal (waarbij de aanwezigen naar voren lopen en daar brood en wijn/druivensap ontvangen)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Psalm 116:1,6,8 God heb ik lief
 • Zegen
 • Orgelspel