Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. In beide diensten gaat ds. C. van den Berg voor.

In de ochtenddienst wordt het orgel bespeeld door de heer Dick den Hertog. In de ochtend is er geen gemeentezang, behalve een aantal gemeenteleden dat op de voorste bank meezingt met het orgel. Als u/jij graag mee wil zingen, laat dat dan bij binnenkomst aan de coördinatoren weten.

Vanwege de coronamaatregelen zal de viering van het avondmaal, net als de vorige keer, lopend gebeuren. Brood en wijn worden vooraan op het liturgisch centrum verstrekt door de dominee en de diaken. Natuurlijk worden hierbij de hygiënische richtlijnen in acht genomen.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel 
 • Welkom en mededelingen 
 • De gemeente gaat staan
 • Stil gebed
 • Vvotum en groet
 • Aanvangstekst
 • Zingen: ELB 302:1,3,4 Heer, ik kom tot U
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Klaagliederen 3:17-25 
 • Tekstlezing ‘Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!’ (Klaagliederen 3:22,23, NBG-vertaling)
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over ‘Groot is uw trouw, o Heer’ + collectemoment 
 • Zingen Gezang 409:1,5 Laat ons de Heer lofzingen
 • Lezing avondmaalformulier, gebed en nodiging
 • Viering Heilig Avondmaal           
 • Gedenken van overleden gemeenteleden
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen   Psalm 145:3 Genadig en barmhartig is de HEER
 • Zegen
 • Orgelspel