Lieve gemeente,

In de brief aan de Romeinen zegt onze apostel Paulus: “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus.”

Ook het coronavirus zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God. Sinds de regeringsmaatregelen van kracht zijn hebben we ervoor gekozen om onze wekelijkse samenkomst te concentreren in een gestreamde eredienst, iedere zondagmorgen om 10 uur. Wij zijn onze wijkpredikant, gastpredikanten, combo, organisten, technici, kosters, ICT-deskundigen en allen die hieraan meewerken zeer dankbaar voor hun grote inzet, om dit digitale ontmoetingsmoment met onze Heer en Heiland mogelijk te maken.

Inmiddels heeft de regering bekendgemaakt dat deze situatie zeker tot dinsdag 28 april voortduurt. Daarom kiest de Kerkenraad ervoor om deze digitale samenkomsten in deze vorm voort te zetten. Wij concentreren ons daarbij op de continuïteit van de ochtenddienst. Deze dienst moet een robuuste “pastorale spaarbrander” zijn die we lang kunnen volhouden. We werken er hard aan om in tijden van onzekerheid over mogelijke ziekte en beschikbaarheid deze digitale dienst, met mededelingen van de ouderling van dienst en voorbede voor onze kwetsbaren in onze wijkgemeente, op deze manier voort te zetten.

Graag vragen wij uw extra aandacht voor uw inbreng in de collecte, om ook in thuissituaties het werk van diaconie, pastoraat en eredienst voort te kunnen zetten.

Ook vragen wij uw begrip voor het opschorten van de avonddienst. Wij kiezen er nu voor om met de beschikbare kennis en middelen de ochtenddienst zeker te stellen. De organisatie van een avonddienst zou in onze visie – op dit moment – teveel belasting en risico’s meebrengen voor de kleine groep vrijwilligers die onze “pastorale waakvlam” nu brandend houden. Des te groter zal de vreugde van de ontmoeting zijn als we elkaar weer na de corona-maatregelen mogen begroeten in de erediensten, ook in de avonddienst van de Pauluskerk. Laten we in deze bijzondere tijd onze ogen en oren voor onze naaste met alle beschikbare middelen voortzetten. Het aangekondigde spreekuur met onze predikant en uw relatie met onze contactouderlingen en bezoekbroeders en –zusters staan tot uw beschikking.

Samen in de Naam van Jezus, zo mogen wij in deze periode gemeente zijn. 

Een hartelijke groet uit de Kerkenraad, in Hem verbonden, 

Klaas Visser, voorzitter.