Lieve gemeente, Het bericht van de Minister-President over de Nederlandse lockdown raakt ook ons als Pauluskerk. Juist in deze adventstijd, met Kerstfeest in het vooruitzicht, is het verlangen naar ontmoeting en gemeente-zijn heel erg groot. Maar wij zijn als wijkgemeente ook deel van een grotere samenleving, waarin we vanaf dinsdag jl. met elkaar verstrekkende maatregelen afgesproken hebben om onze naasten en onszelf te beschermen tegen het coronavirus.

Als wijkgemeente ervaren wij daarin een voorbeeldfunctie in het delen van het lijden in de samenleving. Met veel pijn in het hart heeft de Kerkenraad daarom besloten om vanaf zondag 20 december 2020 totdat een nieuw besluit genomen kan worden weer terug te vallen op gestreamde diensten zonder aanwezigheid van kerkgangers.

Wij beseffen ons het grote gemis van ontmoeting juist in deze advents- en kersttijd, en denken daarin met name aan onze wijkpredikant en allen die betrokken zijn en waren in de feestelijke voorbereiding van Kerst. Gelukkig maakt de moderne techniek veel mogelijk. Wij vragen u om uw voorbeden voor de bescherming van onze gezondheid, wijsheid voor bestuurders en de kracht van Gods Heilige Geest in deze veeleisende tijd.

Namens de kerkenraad, Klaas Visser, preses