Preken van juli 2021

4 Items

Preek over Lukas 15:8-10 op zondagmorgen 18 juli 2021 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen stil gebed  votum en groet aanvangstekst        (Jezus heeft gezegd:) ‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ (Lukas 19:10) zingen      Op Toonhoogte 358/Doop van Sela de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier gebed doopvragen kindermoment Als bewijs van de doop krijgen de vader en moeder altijd een doopkaart mee. […]

Preek over Psalm 62:2,6 op zondagavond 11 juli 2021

door

orgelspel      welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN.’ (Klaagliederen 3:26; NBG-vertaling) zingen           Evangelische Liedbundel 297:1,3 Hier in uw heiligdom gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezingen        Psalm 62 en Matteüs 14:22,23 (Herziene Statenvertaling)  tekstlezing    ‘Zeker, mijn ziel […]

Preek over Jakobus 2:14-26 op zondagavond 4 juli 2021 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst stil gebed votum en groet  aanvangstekst         ‘De HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.’ zingen                       Psalm 99:3,4 voortzetting Heilig Avondmaal   dankzegging             Romeinen 12:1-2 gebed schriftlezing              Jakobus 2:14-26  zingen                 Gezang 481:2,3  verkondiging Gemeente van Jezus Christus, […]

Preek over Jakobus 2:1 op zondagmorgen 4 juli 2021 (viering Heilig Avondmaal en overstap kinderen)

door

orgelspel      welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.’ (Romeinen 15:7) zingen           Psalm 87:1,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kinderen naar de kindernevendienst schriftlezing                        Jakobus 2:1-4  tekstlezing    ‘Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, […]