Preken van januari 2017

8 Items

Preek over Psalm 122 op zondagmorgen 29 januari 2017

zingen          Gezang 319:1,3 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu                                                samen met […]

Meditatie over Psalm 103:2b,3a op zondagmorgen 22 januari 2017 (viering Heilig Avondmaal)

zingen         Gezang 322:4 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘Maar bij U is vergeving.’ (Psalm 130:4a)                  zingen          Gezang 322:5,6 gebed om de verlichting met de Heilige Geest verhaaltje voor de kinderen   Kijk eens wat ik heb meegenomen: een vetbol. Is die voor mij? Ga ik […]

Preek over Efeze 3:14-21 tijdens de gezamenlijke fusieviering in de Sint-Jan op zondagmiddag 15 januari 2017

De Dienst van het Woord uit de fusievering (de hele dienst is hier terug te luisteren en ook zelfs terug te zien: https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11245) gebed om de opening van het Woord door ds. Dick Erik van Dorsten 1e schriftlezing      psalm 133   door ds. Dick Erik van Dorsten zingen         Psalm 25: 2 en 7 2e Schriftlezing Efeze 3:14-21   […]

Preek over Psalm 14:1a op zondagmorgen 15 januari 2017

aanvangslied   Gezang 320:1 votum en groet        openingstekst Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt                                dit niet. (Psalm 92:6,7) zingen     Psalm 92:4,6,7 wetslezing       de Tien Woorden […]

Preek over Psalm 57 op zondagavond 8 januari 2016

zingen          Psalm 92:1 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds.’ (1 Johannes 2:8 NBG-vertaling) zingen          Gezang 160:1,2 gebed schriftlezing 1                 Psalm 57 zingen          Psalm 108:1 schriftlezing 2        2 Korinthe 4:7-11 zingen          Psalm 108:2,4 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, In mijn kindertijd woonden wij vlak bij […]

Preek over Psalm 91:9a op nieuwjaarsmorgen 2017

zingen     Gezang 1:1,4 stil gebed votum en groet        openingstekst ‘God is een toevlucht te allen tijde.’ (Psalm 46:1 ber.) zingen     Psalm 46:1,3 lezing van het gebod       uit Romeinen 13 zingen     Gezang 481:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen (kinderlied)   Evangelische Liedbundel 430 kindermoment Ik heb vanmorgen iets meegenomen dat ik […]

Preek over Psalm 90:12 op oudjaarsavond 2016

zingen         Psalm 107:1 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.’ (Efeze 5:15,16 in de NBG-vertaling) zingen         Psalm 107:19,20 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing           Psalm 90 zingen          Gezang 397 […]