Preken van april 2021

5 Items

Preek over 1 Korintiërs 15:3,4 op zondagmorgen 18 april 2021 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen stil gebed votum en groet  aanvangstekst        ‘Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet Hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven.’ (Hosea 6:2) lied  Op Toonhoogte 358/Doop van Sela  de dopelingen worden binnengebracht lezing doopformulier gebed doopvragen kindermoment De kinderen die hier vaker in de kerk […]

Preek over Psalm 117 op zondagmorgen 11 april 2021

door

orgelspel  mededelingen stil gebed votum en groet  openingstekst         ‘Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja’ (Psalm 150:6) lied     Gezang 21:1,3 lezing van gebod  uit Matteüs 22:35-40 lied     Evangelische Liedbundel 315 U die mij geschapen heeft gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment    door Gerard en Janneke de Wit vanuit […]

Preek over Heidelbergse Catechismus zondag 16 ‘neergedaald ter helle’ op Goede Vrijdagavond 2 april 2021

door

orgelspel  stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood van het kruis.’ (Filippenzen 2:8) lied           Gezang 192  gebed om verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing             Matteüs 27:45-54 uitgangspunt voor de verkondiging    Heidelbergse Catechismus Zondag 16, vraag […]