Preken van 2019

110 of 41 items

Preek over ‘Kerst in angstige tijden’ op kerstmorgen 25 december 2019

welkom en afkondigingen  zingen                       Gezang 145:1,2  Nu sijt wellekome stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Ik ben de HERE, uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.’ (Jesaja 41:13) zingen (met combo) Gezang 132 Er is een roos ontloken lezing van het gebod des Heren   uit 1 Johannes […]

Overweging over Huiselijke Kerst op Kerstavond 24 december 2019

zingen           Gezang 138:1,4 Komt allen tezamen stil gebed votum en groet aanvangstekst        Paulus schrijft in één van zijn brieven: ‘door uw geloof zal Christus gaan wonen in uw hart en blijft u geworteld en gegrondvest in de liefde.’ (Efeze 3:14) zingen (met combo)          – Wij trekken in een lange stoet   –  Ik kniel […]

Preek over Micha 6:1-8 op zondagmorgen 15 december 2019 (derde adventszondag)

zingen           Gezang 124:1,4 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.’ (Jesaja 9:1) zingen (met combo)          Als alles duister is (Taizé) lezing van het gebod des Heren   uit Deuteronomium 10:12-20 zingen […]

Preek over Micha 4:1-7 op zondagavond 8 december 2019 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen           Psalm 72:1 stil gebed votum en groet openingstekst      ‘Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.’ (Zacharia 9:10) zingen    Psalm 72:3.4 voortzetting […]

Preek over Micha 2 op zondagmorgen 8 december 2019 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied          Evangelische Liedbundel 297:1 Hier in uw heiligdom stil gebed votum en groet zingen      Gezang 117:1,4  gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment gesprek over de kleur van advent en van het avondmaalskleed schriftlezing     Micha 2 zingen           Psalm 105:2 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, Micha – in z’n naam zit in feite al […]

Preek over Psalm 71:21b,22a op zondagmorgen 24 november 2019 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

mededelingen zingen           Gezang 280:1 stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten’, zegt de HERE. (Jesaja 66:13a) zingen                       Gezang 14:2,3,5  geloofsbelijdenis   met de woorden van zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus zingen           Gezang 403:1,2 gebed om verlichting met de Heilige Geest kindermoment Hebben jullie gezien wat hier op […]

Preek over 1 Korinthe 12:11 op zondagmorgen 17 november 2019

afkondigingen  zingen                       Psalm 33:7  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’ (1 Petrus 4:10) zingen (met combo)        Hemelhoog 232 ‘Laat het huis gevuld zijn’ lezing van het gebod […]

Preek over 1 Korinthe 12:3 op zondagavond 10 november 2019

afkondigingen  zingen                       Psalm 139:1,2  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘(…) Jezus nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de […]

Preek over Markus 6:37a op zondagmorgen 3 november 2019 (diaconale zondag)

zingen           Psalm 146:3,4 stil gebed votum en groet openingstekst   ‘Stelt uw hoop op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En doet goed, weest rijk aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen.’ (1 Timoteüs 6:17b,18) zingen (met combo)         Hemelhoog 707 Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid) lezing van het gebod       […]

Preek over Jesaja 25 en Openbaring 19 op zondagavond 13 oktober 2019 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen           Psalm 65:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond.’ (Psalm 105:5) zingen           Psalm 65:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal  aan tafel werd gelezen Openbaring 21:9-14 (22) en gezongen Gezang 441:2 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezingen        Jesaja […]