Welkom en mededelingen 

Zingen          Psalm 87:1,4 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ 

Stil gebed 

Bemoediging  en groet

Zingen          Hemelhoog 389 ‘Ben je groot of ben je klein’

Gebed

Schriftlezing 1        Johannes 4:4-18 (uit Bijbel in Gewone Taal) door Katinka

Zingen          Psalm 116:1 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’

Schriftlezing 2   Johannes 4:19-30 door Pieternel

Zingen          Psalm 116:3 ‘Hij is goedgunstig in gerechtigheid’

Verkondiging                      Thema: Nooit meer dorst

Omdat ds. Kees van den Berg uit zijn hoofd preekte, is hier de Youtube-link, waar vanaf 38.40 min. de preek te zien en te horen is:

Zingen (met combo)         Hemelhoog 49 Heer, U bent altijd bij mij’

Geloofsbelijdenis    

Wij geloven
in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen

Wij geloven
in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in Bethlehem,
die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar na drie dagen is opgestaan uit de doden

Wij geloven
dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terugkomt naar deze aarde om alles nieuw te maken.

Wij geloven
in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten.

Wij geloven
in één christelijke kerk, waarin wij allemaal bij elkaar horen.

Wij geloven
dat onze zonden vergeven zijn en dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dan mogen wij altijd bij Jezus zijn.

Amen

Zingen (met combo en in canon)                     Hemelhoog 338 ‘’k Stel mijn vertrouwen’ canon

Dankgebed en voorbeden (met aangedragen gebedspunten door de gasten)    afgesloten met stil gebed en het gezongen Onze Vader (Hemelhoog 547)

Zingen:    Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen